Vážený zákazníci, až do odvolania, funguje náš obchod len formou zásielok na dobierku. Dodržiavame maximálnu hygienu, tovar a zásielky pred odoslaním dezinfikujeme.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti predávajúceho:

DECOR FACTORY s. r.o.

Hlavná 87/31, 985 26 Málinec

IČO: 47161761 , DIČ: 2023787051, IČ DPH: SK2023787051

Okresný súd Banská Bystrica I,

Oddiel:, Vložka 24336/S

(ďalej len „Predávajúci")

A

kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim

prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho

www.decorfactory.sk (ďalej len „www.decorfactory.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej, i

písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim , či už na diaľku

prostredníctvom elektronického obchodu na internete, alebo v písomnej forme (ďalej len

Kúpna zmluva"). Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa

primerane použijú i na úpravu vzťahov, ktorých predmetom je iné než majetkové

plnenie, ako sú montážne a iné práce a pod. Tieto obchodné podmienky platia na území

Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.decorfactory.sk

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona

č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci

spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v

platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy

nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy

neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. O

priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

Kupujúcim sa rozumie najmä v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická

osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na

stránke www.decorfactory.sk, prípadne Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný

elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru

z ponuky elektronického obchodu na stránke www.decorfactory.sk a celková cena tohto

tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na

stránke www.decorfactory.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho sú uvedené na stránke www.decorfactory.sk.

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za

tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je

chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas

prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.decorfactory.sk

čl. 2

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých

registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená

dôsledkom toho,že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo

vyplnil registračný formulár chybne.

Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom

toho,že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho

dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná,

minimálna výška objednávky je vo výške €10 s DPH.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného

potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť emailovou

správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej

objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej

doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými

stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky

uvedený v-emailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich

sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci

povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej

na e-mailovú adresu info@decorfactory.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho,t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,

IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má

byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e. Okamih dodania tovaru(deň, hodina), ak sa Kupujúci písomne (emailom) dohodne s

Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento

údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci,

prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je

považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho

a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému

spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a

doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka

považuje za úplnú.

čl.3

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek

pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo

zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nedodáva alebo nevyrába alebo sa

výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane,

Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom

postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu

táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14- tich kalendárnych dní.

čl. 4

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na

diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej

zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci

neodovzdal Kupujúcemu informácie,ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o

ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších

predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú

informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a

začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv

vymenovaných v § 12 ods. 5zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri

podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu

doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne

vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou,

ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na

rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z

ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa

Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť

Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu

zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci

vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal

kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie

uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej

objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

čl. 5

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.decorfactory.sk je

uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej

hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť

(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.decorfactory.sk s tým, že nové ceny tovarov sú

pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.decorfactory.sk Táto úprava ceny sa

nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.decorfactory.sk

objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný

a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby

systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar

dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.

Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy

odstúpiť.

čl. 6

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR pričom Predávajúci nevyžaduje platbu vopred. Pri tomto

spôsobe platby vopred je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a

pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet DECORFACTORY s.r.o., -

alebo na dobierku. So zákazníkmi s pravidelným odberom tovaru je možné dohodnúť

osobitné obchodné podmienky.

V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je dodávateľ oprávnený účtovať

odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z účtovanej sumy za každý deň

oneskorenia. Okrem toho dodávateľ môže účtovať pokutu vo výške €20 za neuhradené

záväzky nad 2 mesiace.

Slovenská Sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5045741710/0900

Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

čl. 7

Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a

prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr

do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky

Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je

informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže

skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O status elektronickej objednávky je Kupujúci

taktiež upozornený emailom. Tovar je dodávaný do prevádzky DECOR FACTORY s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Tovar je dodávaný prostredníctvom slovenskej pošta ako balík na dobierku, alebo kuriérskou službou na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru

Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol

s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru,

Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v

dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru

Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej

ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný

skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument

o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s

prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas

prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu,

Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú,

neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou

Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste

spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva

Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie

členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe

predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a

balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

čl. 8

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané

druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba

začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u

Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, ktorá je zároveň aj

dodacím listom (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri

uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho

reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane

požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej

reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na

stránke www.decorfactory.sk

čl. 9

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak

nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje

udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri

vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle,

najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto

skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo

logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.10

Rozhodcovská doložka

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy,

alebo v súvislosti s touto zmluvou rozhodne v rozhodcovskom konaní podľa zákona

244/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov trojčlenný senát rozhodcovského súdu v

zložení, ktoré určí Rozhodcovská komisia Slovenského kultúrneho inštitútu (IČO:

42147832) a obe strany súhlasia, že konanie sa bude riadiť rokovacím poriadkom

prijatým týmto senátom.

čl.11

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRODUKTY VYHOTOVENÉ NA MIERU resp.

UVEDENÉ V CENOVEJ PONUKE

V cene svietidiel či cenovej ponuke, nie je započítaná montáž, inštalačné práce, materiál

a ani príslušenstvo, ak nie je uvedené inak. Cenová ponuka obsahuje len pomernú časť

skutočných nákladov, preto si vyhradzujeme právo na zlúčenie a simultánnu inštaláciu

viacerých projektov. V cenovej ponuke nie je započítaná rezerva 10%, ktorá bude

účtovaná iba pri výskyte nepredvídateľných situácií, alebo pri výrazne horších

pracovných podmienkach a prístupe, než je udaný.

Cenová ponuka je platná 14 dní od dátumu vystavenia a uvedené ceny sú v EUR .

Potvrdením cenovej ponuky odberateľ súhlasí s hore uvedenými obchodným

podmienkami. Súhlasom s cenovou ponukou odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s

umiestnením reklamného loga DECOR FACTORY, - na diele. Pri odstránení, prekrytí, alebo

poškodení loga umiestneného na diele je zmluvná strana povinná uhradiť pokutu vo

výške 10% z ceny predmetného diela.

TERMÍN DODÁVKY: 2 - 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry (resp. iný

dohodnutý termín).

SPLATNOSŤ: pri prevzatí tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zostáva

výlučným vlastníkom tovaru až do jeho úplného zaplatenia odberateľom . Potvrdením

záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť v plnom

rozsahu. Záväznú objednávku nie je možné zrušiť ani meniť položky objednávky.

Splnením termínu dodávky sa považuje dodanie tovaru včas, resp. zaslanie výzvy k

prevzatiu tovaru. V prípade, ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny

alebo jej časti, má predávajúci voči kupujúcemu právo na úrok z omeškania vo výške

0,1% z kúpnej ceny.

ZÁRUKA: Zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho

okamihom prevzatia tovaru. Predávajúci neručí za vady a mechanické poškodenia na

predmete dodávky spôsobené neodbornou manipuláciou, montážou a prevádzkou.

Záruka na svietidlá je 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia od predávajúceho, pokiaľ

nedôjde k neodbornej manipulácii s nimi. Záruka na svetelné zdroje sa rozumie 24

mesiacov, pokiaľ stredná životnosť svetelného zdroja uvádzaná výrobcom nie je kratšia.

Kupujúci je povinný po dodaní tovaru vykonať jeho kvantitatívnu a kvalitatívnu

kontrolu a reklamovať zjavné vady na kvalite a množstve dodávky ihneď pri preberaní

tovaru od predávajúceho. Kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho výmenu

alebo vrátenie tovaru, alebo jeho časti z iného dôvodu ako v zmysle oprávneného nároku

na výmenu v rámci uznanej reklamácie.

čl.12

Osobné údaje a ich ochrana

12.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,

číslo telefónu a mailovú adresu.

12.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je

povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,

číslo telefónu a mailovú adresu.

12.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. 18/2018 Z.

z. o ochrane osobných údajov nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

(ďalej len "Nariadenie"); O ochrane osobných údajov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä

tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a

spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje,

že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými

právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú

do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení

účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou

formou na adresu sídla spoločnosti, alebo na email spoločnosti. Súhlas zanikne v lehote

10 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime

na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

12.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením, osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

12.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením bude získavať

osobné údaje na iné účely ako sú uvedené, osobitne a zabezpečí, aby sa

osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý

boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na

iné účely.

12.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s Nariadením bude spracúvať

osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje

Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti

ustanovenej predávajúcemu.

12.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo

všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov

v informačnom systéme v rozsahu podľa Nariadenia; pri vydaní rozhodnutia

podľa Nariadenia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom

spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné

informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne

zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich

spracúvania podľa Nariadenia; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady

obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

12.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len, ak

takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená

ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

12.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho

namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo

budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v Nariadeniu na účely priameho

marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v Nariadení na účely priameho marketingu.

12.11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie

odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných

údajov v prípadoch podľa Nariadenia vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade

takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a

preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné

údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a

zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,

ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie

vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou

odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti

kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude

mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje

kupujúceho v stanovenej lehote. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade,

ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených

záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo

plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa

vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na

základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,

môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný

zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, môže uplatniť blízka

osoba. Požiadavky kupujúceho podľa Nariadenia splní

predávajúci bezplatne. Informácie podľa Nariadenia predávajúci

poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť

výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením

technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon

neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa Nariadenia

a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv

kupujúceho podľa Nariadenia, predávajúci bezodkladne písomne

oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na www.decorfactory.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť

technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných

problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na

www.decorfactory.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači

zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke

www.decorfactory.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo

mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.decorfactory.sk. Predávajúci

môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo

doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti

dňom ich zverejnenia na www.decorfactory.sk. Odoslaním elektronickej objednávky

Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými

podmienkami Predávajúceho.

. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo

doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti

dňom ich zverejnenia na www.decorfactory.sk. Odoslaním elektronickej objednávky

Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými

podmienkami Predávajúceho.